Stänkelstorp

Adress: Adelöv, 573 98 Tranås Visa karta

Adress: Adelöv, 573 98 Tranås

Ett litet men värdefullt skogsområde har bevarats i Stänkelstorp. Här växer gamla tallar och granar - värdefulla för flera växt- och djurarter.
Stänkelstorp ligger i norra delen av Adelöv socken i Tranås kommun, cirka 3 kilometer söder om länsgränsen mot Östergötland. Området utgörs av ett höjdparti med kalkpåverkad mark samt ett mindre område med sumpmark. Större delen av området har varit skogsbeklätt åtminstone de senaste 150 åren. De östra delarna domineras av en högrest talldominerad barrskog och den sydvästra delen har en tydlig prägel av skogsbete. De äldsta tallarna i området indikerar liten påverkan av människan sedan 1600-talet. Naturvärden i naturreservatet är knutna främst till de gamla tallarna, men även till grov gran och asp.

Syftet med naturreservatet är att:
- restaurera och bevara en gles, ljusöppen tallnaturskog på näringsrik mark med förekomst av gammal tall och inslag av lövträd, samt bevara naturtypens biologiska mångfald
- bevara en flerskiktad luckig barrblandskog med lövträdsinslag, död ved, grova barrträd och grov asp, samt bevara naturtypens biologiska mångfald.

Växt- och djurliv
Den gamla skogen skapar förutsättningar för att många arter ska trivas. I barken av de äldsta granarna syns spår av skalbaggen granbarkgnagare. På många av tallarna förekommer fruktkroppar av svampen tallticka. Tallticka orsakar vitröta och är vanligast på tallar som är mellan 150 och 200 år. Mängden av innanmurkna och rötade träd gör området attraktivt för insekter. De grova rötskadade tallarna är dessutom lämpliga som boträd för spillkråka och de gamla hålträden nyttjas av pärluggla, sparvuggla och andra hålhäckande fågelarter. Även tjäder har observerats i området. På marken hittar man blåsippa, vätterros, ormbär och den lilla orkidéen knärot.

Fakta
Areal: 12,4 hektar
Ägare: Staten (Naturvårdsverket)
Läge: Cirka 5 km norr om Adelöv kyrka
Naturtyp: Barrskog, främst tall och gran
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Inga anordningar finns

Föreskrifter
Allemansrätten gäller inte full ut i naturreservatet. I naturreservatet är det förbjudet för allmänheten att:
- förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
- ställa upp husvagn eller husbil
- plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
- samla in ryggradslösa djur
- sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.
- Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
- använda reservatet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 50 deltagare
- använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 20 deltagare.

Visa mer

Om denna aktivitet

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Badhotellet konferens & SPA

Avstånd: 18,9 km
Välkommen till anrika Badhotellet för SPA, Konferens, boende eller bara avkoppling. Unna dig själv ett andrum långt från vardagens stress och upptäck vad vi menar med Guldkant på tillvaron.